RubyGems Navigation menu

climate_control 0.0.2

这个 Gem 版本已经撤回了,无法直接下载,也无法被其他 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.2.0 - July 15, 2022 (10.5 KB)
  2. 1.1.1 - May 28, 2022 (10.0 KB)
  3. 1.1.0 - May 26, 2022 (10.0 KB)
  4. 1.0.1 - May 27, 2021 (9.5 KB)
  5. 1.0.0 - March 07, 2021 (9.5 KB)
  6. 0.0.2 - November 30, 2012 (7.0 KB) 已撤回
显示所有版本 (共 11 个)

业主:

撤回:

作者:

  • Joshua Clayton

SHA 256 校验和:

a9a8e2a0d85af7ebf3335453af71c3e631c60414b595ab757b6a4ec92f4f16a9

下载总量 105,381,858

这个版本 5

许可:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

链接: