RubyGems Navigation menu

mhs-xapian 1.0.18

这个 Gem 版本已经撤回了,无法直接下载,也无法被其他 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.0.18.1 - May 22, 2010 (9.1 MB)
  2. 1.0.18 - April 16, 2010 (4.1 MB) 已撤回
  3. 1.0.18a - May 10, 2010 (4.6 MB)
显示所有版本 (共 3 个)

业主:

撤回:

作者:

  • Tom Adams, Zach Dennis

SHA 256 校验和:

= 复制到剪贴板 已复制!

下载总量 7,349

这个版本 2

许可:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

链接: