RubyGems Navigation menu

sqlite3の全バージョン履歴

January 04, 2023からの236件:

 • 1.6.9 - November 26, 2023 arm-linux (2.32MB)
 • 1.6.9 - November 26, 2023 x86_64-darwin (3.57MB)
 • 1.6.9 - November 26, 2023 arm64-darwin (3.28MB)
 • 1.6.9 - November 26, 2023 aarch64-linux (2.75MB)
 • 1.6.9 - November 26, 2023 x64-mingw-ucrt (1.32MB)
 • 1.6.9 - November 26, 2023 x64-mingw32 (1.32MB)
 • 1.6.9 - November 26, 2023 x86_64-linux (2.95MB)
 • 1.6.9 - November 26, 2023 x86-linux (3.15MB)
 • 1.6.9 - November 26, 2023 (3.13MB)
 • 1.6.8 - November 01, 2023 x64-mingw-ucrt (1.32MB)
 • 1.6.8 - November 01, 2023 x64-mingw32 (1.32MB)
 • 1.6.8 - November 01, 2023 x86_64-darwin (3.57MB)
 • 1.6.8 - November 01, 2023 aarch64-linux (2.74MB)
 • 1.6.8 - November 01, 2023 x86-linux (3.15MB)
 • 1.6.8 - November 01, 2023 x86_64-linux (2.95MB)
 • 1.6.8 - November 01, 2023 arm64-darwin (3.28MB)
 • 1.6.8 - November 01, 2023 arm-linux (2.32MB)
 • 1.6.8 - November 01, 2023 (3.12MB)
 • 1.6.7 - October 10, 2023 arm-linux (2.3MB)
 • 1.6.7 - October 10, 2023 x64-mingw32 (1.31MB)
 • 1.6.7 - October 10, 2023 (3.1MB)
 • 1.6.7 - October 10, 2023 x86_64-darwin (3.54MB)
 • 1.6.7 - October 10, 2023 aarch64-linux (2.72MB)
 • 1.6.7 - October 10, 2023 x86_64-linux (2.93MB)
 • 1.6.7 - October 10, 2023 arm64-darwin (3.26MB)
 • 1.6.7 - October 10, 2023 x64-mingw-ucrt (1.31MB)
 • 1.6.7 - October 10, 2023 x86-linux (3.12MB)
 • 1.6.6 - September 12, 2023 x64-mingw-ucrt (1.31MB)
 • 1.6.6 - September 12, 2023 x86_64-darwin (3.53MB)
 • 1.6.6 - September 12, 2023 x86_64-linux (2.93MB)
 • 1.6.6 - September 12, 2023 arm-linux (2.3MB)
 • 1.6.6 - September 12, 2023 aarch64-linux (2.71MB)
 • 1.6.6 - September 12, 2023 x86-linux (3.12MB)
 • 1.6.6 - September 12, 2023 (3.1MB)
 • 1.6.6 - September 12, 2023 arm64-darwin (3.25MB)
 • 1.6.6 - September 12, 2023 x64-mingw32 (1.31MB)
 • 1.6.5 - September 09, 2023 x64-mingw32 (1.31MB)
 • 1.6.5 - September 09, 2023 x86_64-linux (2.92MB)
 • 1.6.5 - September 09, 2023 (3.1MB)
 • 1.6.5 - September 09, 2023 arm64-darwin (3.25MB)
 • 1.6.5 - September 09, 2023 arm-linux (2.3MB)
 • 1.6.5 - September 09, 2023 x64-mingw-ucrt (1.31MB)
 • 1.6.5 - September 09, 2023 aarch64-linux (2.71MB)
 • 1.6.5 - September 09, 2023 x86-linux (3.12MB)
 • 1.6.5 - September 09, 2023 x86_64-darwin (3.53MB)
 • 1.6.5.rc1 - September 08, 2023 x64-mingw32 (1.31MB)
 • 1.6.5.rc1 - September 08, 2023 x64-mingw-ucrt (1.31MB)
 • 1.6.5.rc1 - September 08, 2023 (3.1MB)
 • 1.6.5.rc1 - September 08, 2023 x86_64-darwin (3.53MB)
 • 1.6.5.rc1 - September 08, 2023 x86_64-linux (2.92MB)
 • 1.6.5.rc1 - September 08, 2023 x86-linux (3.12MB)
 • 1.6.5.rc1 - September 08, 2023 arm-linux (2.3MB)
 • 1.6.5.rc1 - September 08, 2023 aarch64-linux (2.71MB)
 • 1.6.5.rc1 - September 08, 2023 arm64-darwin (3.25MB)
 • 1.6.4 - August 26, 2023 (3.1MB)
 • 1.6.4 - August 26, 2023 arm-linux (2.29MB)
 • 1.6.4 - August 26, 2023 aarch64-linux (2.71MB)
 • 1.6.4 - August 26, 2023 x64-mingw32 (1.31MB)
 • 1.6.4 - August 26, 2023 x64-mingw-ucrt (1.31MB)
 • 1.6.4 - August 26, 2023 x86_64-linux (2.92MB)
 • 1.6.4 - August 26, 2023 arm64-darwin (3.25MB)
 • 1.6.4 - August 26, 2023 x86-linux (3.12MB)
 • 1.6.4 - August 26, 2023 x86_64-darwin (3.53MB)
 • 1.6.3 - May 16, 2023 x86_64-linux (2.89MB)
 • 1.6.3 - May 16, 2023 arm-linux (2.26MB)
 • 1.6.3 - May 16, 2023 x64-mingw32 (1.29MB)
 • 1.6.3 - May 16, 2023 x86-linux (3.07MB)
 • 1.6.3 - May 16, 2023 arm64-darwin (3.21MB)
 • 1.6.3 - May 16, 2023 x86_64-darwin (3.48MB)
 • 1.6.3 - May 16, 2023 x64-mingw-ucrt (1.29MB)
 • 1.6.3 - May 16, 2023 aarch64-linux (2.7MB)
 • 1.6.3 - May 16, 2023 (3.07MB)
 • 1.6.2 - March 27, 2023 x86_64-linux (2.85MB)
 • 1.6.2 - March 27, 2023 x64-mingw-ucrt (1.27MB)
 • 1.6.2 - March 27, 2023 aarch64-linux (2.66MB)
 • 1.6.2 - March 27, 2023 x86_64-darwin (3.44MB)
 • 1.6.2 - March 27, 2023 x86-linux (3.02MB)
 • 1.6.2 - March 27, 2023 x64-mingw32 (1.27MB)
 • 1.6.2 - March 27, 2023 arm64-darwin (3.17MB)
 • 1.6.2 - March 27, 2023 (3.05MB)
 • 1.6.2 - March 27, 2023 arm-linux (2.23MB)
 • 1.6.1 - February 22, 2023 x86_64-linux (2.85MB)
 • 1.6.1 - February 22, 2023 x86_64-darwin (3.44MB)
 • 1.6.1 - February 22, 2023 arm64-darwin (3.17MB)
 • 1.6.1 - February 22, 2023 x64-mingw32 (1.27MB)
 • 1.6.1 - February 22, 2023 x86-linux (3.02MB)
 • 1.6.1 - February 22, 2023 aarch64-linux (2.66MB)
 • 1.6.1 - February 22, 2023 arm-linux (2.23MB)
 • 1.6.1 - February 22, 2023 x64-mingw-ucrt (1.27MB)
 • 1.6.1 - February 22, 2023 (3.05MB)
 • 1.6.0 - January 13, 2023 x86_64-linux (2.83MB)
 • 1.6.0 - January 13, 2023 (3.02MB)
 • 1.6.0 - January 13, 2023 x64-mingw32 (1.26MB)
 • 1.6.0 - January 13, 2023 x64-mingw-ucrt (1.26MB)
 • 1.6.0 - January 13, 2023 x86_64-darwin (3.42MB)
 • 1.6.0 - January 13, 2023 arm64-darwin (3.15MB)
 • 1.6.0 - January 13, 2023 x86-linux (3MB)
 • 1.6.0 - January 13, 2023 arm-linux (2.21MB)
 • 1.6.0 - January 13, 2023 aarch64-linux (2.65MB)
 • 1.6.0.rc2 - January 04, 2023 (3.02MB)